{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

NF+萃莓膠原蜜 5月正式上市

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

美肌萃Natural Filter LAB 會員制度

會員制度說明

購物金:1購物金等同1台幣。

升級門檻計算時間:

按照店家設定的月份計算,而計算回推的日期為 N~N-1 日。

例如:店家設定「12 個月內消費滿 3000 」即可升級至 VIP 等級,那如果會員於 2020/8/25 下一筆新訂單並付款, 系統就會於 2020/8/26 凌晨時,往前回推去檢查 2019/8/26~2020/8/25 的消費,確認是否有達到升級門檻。

續會門檻計算時間:

按照店家設定的月份計算,相同的,會員到期後,系統會往前追溯的日期為 N~N-1 日。

例如:店家設定「12 個月內消費滿 3000 」即可續會,假設顧客會員期限到 2020/10/10,系統就會在 2020/10/11 凌晨去追溯過去 2019/10/11~2020/10/10 的消費,確認是否有達到續會門檻。

會員期限時間:

按照店家設定的月份計算,到期日為 N~N-1 日。

例如:店家設定會員期限為 12 個月,會員於 2020/1/1 凌晨升級,會員期限就會是 2020/1/1~2020/12/31,系統會在 2021/1/1 凌晨再次判斷會員是否有達到續會門檻,並為會員續會或降級,另假設會員是在 2020/5/15 升級,會員期限就會是 2020/5/15~2021/5/14。